Arbetsprov

Välkommen till Sennenfolket i Skåne

 

 

Arbetsprov för Sennenhundar

(Berner och grosser)

Nya regler - Arbetsprov klass I och II

Från och med 2002 01 01 är det nya regler som gäller för officiellt Arbetsprov. Det tidigare officiella Arbetsprovets regler finns inte längre.
Numera heter det Officiellt Arbetsprov klass I och Arbetsprov klass II. Det tidigare officiella arbetsprovets moment är nästan desamma som i nuvarande klass I. Den största skillnaden är att det är koefficientbedömning och det är det i både klass I och klass II. Man måste uppnå en viss poäng för att klara proven. För att deltaga i Arbetsprov klass II erfordras att hund uppnått
uppflyttningspoäng i klass I.
I Arbetsprov klass II har det tillkommit flera nya moment som t ex tunnel, bro, dubbelgrind m m,. Allmändraget och dragtävling 3 finns fortfarande som tidigare men båda är inofficiella och döms även de med koefficient.

Inofficiellt Allmändrag

Allmändraget (AD) Moment 1-6.
Hundens ålder minimum 1 år.
Föraren får gå vid sidan om hunden vid alla moment, ej framför. Ingen fysisk kontakt med hunden.
Vagn = skakel med lätt hjulpar.
(För uppflyttning minimum 80 poäng – max 110 poäng. Ej obligatoriskt för att tävla i Arbetsprovet.)

Mom. 1 Selning Koeff 1

Selning av hund och anspänning av skakel med ett lätt hjulpar (s k skakelhjul). Domaren skall prova hundens tillgänglighet och kondition/hälsa samt Id-märkning.

Mom. 2 Slalom Koeff 3

Slalom består av 5 koner i rad med ett inbördes avstånd av 6 meter. 6 meter före konerna finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen och från denna position genomföra momentet. Det vill säga föraren går rakt fram på ena sidan om konerna medan hunden går slalom. Momentet är slut när ekipaget passerat den 5:e konen.

Mom. 3 T-vägskorsning Koeff 2

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen och där genomföra denna manöver som provledaren meddelat. Ekipaget ska passera genom korsningen två gånger under provets genomförande. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.

Mom. 4 Stanna Koeff 3

Stanna inom en zon (markerad med 4 koner). Zonen är 6 meter lång och 1,5 meter bred. 2 meter före zonen finns en markering där föraren skall placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen och stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden in i zonen (via kortsidan). Momentet är slut när hunden har stannat.

Mom. 5 Störningsmoment Koeff 1

Ett störningsmoment är inlagt under en transportsträcka. Momentet kan läggas in mellan två andra moment. Momentet består av skrammel som faller ner ca 5 meter framför ekipaget. Det som faller ner skall ge både syn- och hörselintryck. Hunden får kopplas under momentet.

Mom. 6 Helhetsintryck Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund. Såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

Arbetsprov klass I

Moment 1-6
Last Hanar Vagn plus 60 kg + 5 kg valfri last.
Tikar Vagn plus 40 kg + 5 kg valfri last.
För godkänt AP min 85 poäng som även berättigar till uppflyttning till högre klass max 120 poäng.

Mom. 1 Slalomkörning Koeff 3

5 koner i rad med ett inbördes avstånd av 6 meter. 6 meter före ingång i banan finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen och från denna position genomföra momentet. Momentet är slut när ekipaget passerat 5:e konen.

Mom. 2 T-Vägskorsning Koeff 2

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen och där genomföra den manöver som provdomaren meddelat. Ekipaget ska passera genom korsningen 3 gånger under provets genomförande. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.

Mom. 3 Grindöppning Koeff 3

Ekipaget skall förflytta sig genom en grindöppning på följande sätt: 5 meter före grinden finns en markering. När hunden passerat denna skall ekipaget stannas. Därefter går föraren fram och öppnar grinden mot hunden. Grind och grindöppning skall vara 1,5 meter bred. Föraren inväntar provdomarens tillåtelse att kommendera hunden genom grindöppningen. 7 meter efter grinden finns två markeringar på ett avstånd av 5,5 meter från varandra. Inom denna sektor skall hunden stannas på förarens kommando. När hunden står stilla får föraren stänga grinden.

Mom. 4 Dubbellast Koeff 2

Momentet består i att lasten enligt (§ 4) fördubblas. Sträckan är 200 meter och ska genomföras utan stopp.

Mom. 5 Utan last Koeff 1

Ekipaget ska förflytta sig 50 meter utan last.

Mom. 6 Helhetsintryck Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och hund. Såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

 

 

Arbetsprov klass II

Moment 1-8
Last valfri last minst 20 kg.
Min 155 poäng max 220 poäng.

Mom. 1 Slalom Koeff 4

Består av 7 koner i rad med ett inbördes avstånd av 3 meter.Banan består av sidomarkeringar med 6 koner, 3 på varje sida om mittkonerna med ett inbördes avstånd av 9 meter i banans längdriktning. Banans bredd är 4 meter. 6 meter före banans början finns en markering, vid denna markering ska föraren placera sig bakom vagnen och från denna position genomföra momentet. Ekipaget får inte befinna sig utanför sidomarkeringarna. Momentet är slut när vagnen passerat 7:e konen.

Mom. 2 T-Vägskorsning med stopp Koeff 3

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen. Inne i korsningen skall ekipaget göra ett stopp som för att släppa förbi, t ex ett fordon. Stoppet skall utföras en gång vid det tillfälle provdomaren meddelat. Korsningen skall passeras 3 gånger: rakt fram, vänster samt högersväng enligt provdomarens tidigare uppgifter. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.

Mom. 3 Grindar Koeff 3

Ekipaget skall förflytta sig genom en grindöppning på följande sätt. 5 meter före grinden finns en markering, när hunden passerat denna skall ekipaget stannas. Därefter går föraren fram och öppnar grinden mot hunden, grind och grindöppning skall vara 1,5 meter. Föraren inväntar vid grinden provdomarens tillåtelse att kommendera hunden igenom grindöppningen, 3 meter efter grinden börjar en zon bestående av 4 koner 2 x 2 meter där ekipaget skall stannas. 3 meter därefter finns ytterligare en grind. Föraren förflyttar sig till nästa grind och öppnar grind nr 2 och bjuder igenom hunden som ska ändra riktning 90 grader. 5 meter efter grinden med en bredd på 5 meter finns 2 stycken markeringar som tillsammans med grindöppningen bildar en sektor. Hunden skall stoppas inom sektorn på förarens kommando. När hunden står stilla får föraren stänga grinden varefter momentet är slut.

Mom. 4 Bro Koeff 2

Brons bredd är 900 mm, längd 3 600 mm och höjd 250 mm. 2 meter före brons början finns en markering. Vid denna markering skall föraren stå kvar samt dirigera hund med vagn över bron. Momentet är slut när vagnen passerat bron.

Mom. 5 Tunnel Koeff 2

Tunneln skall vara öppen så att hunden kan se igenom. Tunnelns längd 4,5 meter. Höjd tillräckligt så hund/vagn med last kan passera obehindrat. 2 meter före tunneln finns en markering. Vid denna skall föraren stå kvar samt dirigera hunden igenom tunneln. När hund och vagn passerat ur tunneln är momentet slut.

 

Mom. 6 Språngmarsch med vagn Koeff 4

Vid en markering skall föraren placera sig bakom vagnen och från denna position kommendera språngmarsch. Momentet är slut efter 25 meter.

 

Mom. 7 Platsläggning av hund med vagn Koeff 3

Vid en markering skall föraren placera sig bakom vagnen. Föraren inväntar prov-domarens tillåtelse att kommendera platsläggning. Tidtagning startar när hunden ligger ner. Momentet är slut efter 30 sekunder.

 

Mom. 8 Helhetsintryck Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund, såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

 

 

Inofficiell Dragtävling 3

Dragtävling 3 (D3). Moment 1-8.

Last (Valfri last, dock minst 20 kg)
Vid två godkända körningar i Dragtävling 3 med två olika domare, har man klarat Dragtävlings-Championatet (D-Ch).
För uppflyttning minimum 165 poäng – max 250 poäng.

Mom. 1 Dubbelslalom Koeff 4

Slalom som består av 14 koner i dubbla rader, 7 på varje sida med ett inbördes avstånd i bredd 1,5 meter, 3 meter mellan varje par i längdriktningen. Banans sammanlagda längd blir således 18 meter. 6 meter före banans början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen. Föraren får endast gå mellan konerna i banans längdriktning medan hunden går slalom mellan konparen. Hunden går således slalom medan föraren går rakt fram. När hunden genomfört slalomkörningen är kommandot helt om marsch. Hunden skall då gå tillbaka mellan konerna i banans längdriktning med föraren placerad bakom vagnen. Momentet är slut när vagnen passerat sista konparet.

Mom. 2 T-vägskorsning med Stopp Koeff 3

Korsningen skall vara ritad/markerad på marken. 16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen. Inne i korsningen skall ekipaget göra ett stopp för att lämna ett annat kopplat hundekipage företräde. Stoppet skall utföras en gång vid det tillfälle provledaren meddelat. Därefter kommenderas hunden rakt fram/vänster-/högersväng, som provledaren meddelat. Korsningen skall passeras 3 gånger under provets genomförande på det sätt som provledaren meddelar. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.

Mom. 3 Bro Koeff 2

Brons bredd är 700 mm, längd 3 600 mm och höjd 250 mm. 2 meter före brons början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen och stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden med vagn över bron. Momentet är slut när bron är passerad.

Mom. 4 Tunnel Koeff 2

Tunnelns ingångs-öppning skall vara försedd med nedhängande band som täcker öppningen. Tunnelns längd 4,5 meter. Höjd tillräckligt så hund/vagn med last kan passera obehindrat. 2 meter före tunneln finns en markering. Vid denna markering skall föraren stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden in i tunneln. När hund och vagn passerat ut ur tunneln är momentet slut.

Mom. 5 Trottoar Koeff 5

Vagnens båda vänster eller högerhjul skall köras upp på en "trottoar" bestående av en bräda/planka. 5 meter lång 15 cm + 2 cm bred. 2 meter före brädans/plankans början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera hunden så att vagnens båda vänster eller högerhjul köres på brädan/plankan. Momentet är slut när sista hjulet har passerat förbi brädan/plankan.

Mom. 6 Backa Koeff 4

Backa 1 meter med vagn. Föraren skall kommendera hunden att backa vid prov-ledarens tillåtelse. Under momentet befinner sig föraren bakom vagnen. Momentet är slut när hunden backat 1 meter.

Mom. 7 Platsläggning, ställande Koeff 4

Platsläggning, ställande efter platsläggning, helt om marsch. Vid en markering skall föraren placera sig bakom vagnen och därifrån vid provledarens tillåtelse kommen-dera platsläggning i 30 sek. Därefter kommenderas hunden upp i stående. Sedan helt om marsch. Föraren följer efter, bakom vagnen. Momentet är slut när hunden efter helt om förflyttat sig sin egen längd.

Mom. 8 Helhetsintryck Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund. Såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

 

Stanna-ruta: Allmändraget

 

Slalom: Arbetsprov klass I och Allmändraget

 

 

Korsning: Arbetsprov klass I, klass II och Allmändraget

 

 

Grind: Arbetsprov klass I

 

 

 

 

 

Slalom: Arbetsprov klass II

 

 

Grindar: Arbetsprov klass II

Bro: Arbetsprov klass II och Dragtävling 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnel: Arbetsprov klass II och Dragtävling 3

 

Slalom: Dragtävling 3

Trottoar: Dragtävling 3